تاريخ روز : سه شنبه 27 اردیبهشت 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فولاد آلیاژی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

ثبت افزایش سرمایهبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-194 مورخ 1400/09/23  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/10/28  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 12,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 24,000,000 میلیون ریال از محل سود انباشته مبلغ 12000000 میلیون ریال ) در تاریخ 1400/11/16 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.