تاريخ روز : سه شنبه 27 اردیبهشت 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فولاد آلیاژی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

زمان بندی پرداخت سود سال مالی 13991- سود سهام سهامدران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند، درتاریخ 1400/06/15 از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به شماره حساب بانکی معرفی شده در سامانه سجام واریز میگردد.
2- سودسهامداران حقوقی از تاریخ 1400/08/25 به بعد با اعلام کتبی شماره حساب پرداخت میگردد.

3-سهامدارانی که درسامانه سجام ثبت نام ننموده اند و یاسهامدارانی که سود مصوب مجمع سنوات گذشته رادریافت نکرده اند می توانند ازتاریخ1400/07/25 به بعدبا مراجعه حضوری به هر یک از شعب بانک تجارت در سراسر کشورو با ارائه کارت ملی واعلام کد بورسی، نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند